Blue Diamond with Two White Diamond Ring

  • $12,105.00
  • $3,328.00